ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

Ο τομέας των γεωτεχνικών έργων, που περιλαμβάνει ένα μεγάλο αριθμό εξειδικευμένων εργασιών, επηρεάζει άμεσα την ασφάλεια, την αποτελεσματικότητα, το χρόνο και το κόστος κάθε κατασκευής. Για την επιτυχή ολοκλήρωση των γεωτεχνικών έργων απαιτείται προηγμένη τεχνογνωσία, υψηλά καταρτισμένο επιστημονικό και τεχνικό δυναμικό, αυστηρός ποιοτικός έλεγχος και, φυσικά, μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας, ικανός να αντιμετωπίζει και τα πιο δύσκολα τεχνικά προβλήματα.
 
Η ΕΔΡΑΣΗ, που κατέχει το μεγαλύτερο μερίδιο της αγοράς των γεωτεχνικών έργων στη χώρα μας, διατηρεί σταθερά την πρωτοπορία σε αυτόν τον τομέα και θεωρείται συνώνυμο αξιόπιστων και καινοτομικών τεχνικών λύσεων.
 

Γεωτεχνικά Έργα

  • Βαθιές Θεμελιώσεις
  • Αντιστηρίξεις
  • Βελτιώσεις Εδαφών
  • Τσιμεντενέσεις
  • Jet Grouting
  • Υποθεμελιώσεις
  • Προθεμελιώσεις-Ειδικές Κατασκευές-"Top Down"

Βαθιές Θεμελιώσεις

Τα στοιχειά βαθιάς θεμελίωσης συνήθως εφαρμόζονται για την ελαχιστοποίηση των καθιζήσεων των κατασκευών σε μέτρια – μαλακά εδάφη και για την ελαχιστοποίηση των οριζόντιων μετακινήσεων, σε περίπτωση σεισμικής δόνησης ή εφαρμογής οριζόντιων φορτίσεων. Στις μεθόδους βαθιών θεμελιώσεων περιλαμβάνονται:

• Φρεατοπάσσαλοι με χρήση προσωρινής σωλήνωσης
• Φρεατοπάσσαλοι με χρήση μπεντονιτικού αιωρήματος
• Φρεατοπάσσαλοι με χρήση συνεχούς έλικας (Continuous Flight Auger)
• Έγχυτοι πάσσαλοι με εκτόπιση εδαφικού υλικού
• Προκατασκευασμένοι πάσσαλοι
• Μεταλλικοί πάσσαλοι
• Μπαρέτες – Διαφράγματα
• Μικροπάσσαλοι

Αντιστηρίξεις

Για να εξασφαλισθεί η σταθερότητα κατακόρυφων ή κεκλιμένων ορυγμάτων εκσκαφής, ως προς την παραλαβή φορτίων που προέρχονται από ωθήσεις γαιών και υδροστατικές πιέσεις, κατασκευάζονται προσωρινά ή μόνιμα στοιχεία αντιστήριξης. Με τον τρόπο αυτό ελαχιστοποιούνται και οι μετακινήσεις όμορων ή κοντινών κατασκευών.

Για την υλοποίηση μιας αντιστήριξης εφαρμόζονται οι ακόλουθες τεχνικές:
• Προσωρινές προεντεταμένες αγκυρώσεις
• Μόνιμες προεντεταμένες αγκυρώσεις
• Σιδηροπάσσαλοι με αγκυρώσεις (μέθοδος Berlinoise)
• Αντιστηρίξεις με μεταλλικές αντηρίδες
• Έγχυτοι φρεατοπάσσαλοι με αγκυρώσεις
• Έγχυτα διαφράγματα με αγκυρώσεις
• Αλληλοτεμνόμενοι φρεατοπάσσαλοι με αγκυρώσεις
• Μεταλλικές πασσαλοσανίδες
• Προκατασκευασμένες πασσαλοσανίδες
• Έγχυτες πασσαλοσανίδες
• Εκτοξευόμενο σκυρόδεμα (Gunite & Shotcrete)
• Εδαφοπάσσαλοι (Jet Grouting)
• Εδαφοηλώσεις (Soil Nailing)
• Μικροπάσσαλοι

Βελτιώσεις Εδαφών

Οι βελτιώσεις εδαφών είναι επεμβάσεις που έχουν σκοπό την αλλαγή της δομής προβληματικού εδάφους, ώστε να αυξηθεί η φέρουσα ικανότητά του και, γενικότερα, τα μηχανικά του χαρακτηριστικά. Οι τεχνικές που εφαρμόζονται είναι:

• Δυναμική συμπύκνωση (Dynamic Compaction)
• Δονητική συμπύκνωση (Vibro Compaction)
• Δονητική αντικατάσταση (Vibro Replacement)
• Κατακόρυφα στραγγιστήρια (Vertical Drains)
• Αμμοπάσσαλοι (Sand Drains)
• Χαλικοπάσσαλοι (Stone Columns)
• Βαθιά ανάμειξη εδάφους (Deep Mixing)

Τσιμεντενέσεις

Η πλήρωση των κενών ενός εδαφικού ή των ρωγμών ενός βραχώδους σχηματισμού με ένεμα υπό πίεση βελτιώνει τα μηχανικά χαρακτηριστικά και μειώνει τη διαπερατότητά του, εξασφαλίζοντας στεγανοποίηση. Η ίδια μέθοδος χρησιμοποιείται και για τη δημιουργία στεγανού πετάσματος, για τον έλεγχο υπόγειας ροής. Μπορεί να εφαρμοστεί ακόμη για τη στεγανοποίηση θεμελίωσης φραγμάτων, τη σταθεροποίηση και στεγανοποίηση πυθμένα και πρανών βαθιών εκσκαφών ή τη σταθεροποίηση σηράγγων και θεμελιώσεων κτηρίων.

Οι τεχνικές που χρησιμοποιούνται περιλαμβάνουν:
• Τσιμεντενέσεις
• Τσιμεντενέσεις με βαλβιδωτούς σωλήνες (T.A.M.)
• Χημικές ενέσεις
• Ενέσεις συμπύκνωσης (Compaction Grouting)
• Εδαφοπασσάλους (Jet Grouting)

Jet Grouting

Μέθοδος διοχέτευσης ενέματος στο έδαφος, με σύστημα ακροφυσίων υψηλής πίεσης (500 bars), η οποία δημιουργεί, με ταυτόχρονη ανάμειξη, στήλες τσιμέντου – εδάφους, με βελτιωμένα μηχανικά χαρακτηριστικά.

Ανάλογα με την περίπτωση, εφαρμόζονται κυρίως οι εξής τεχνικές:
• Απλό σύστημα (μόνο ένεμα – ανάμειξη)
• Διπλό σύστημα (νερό & ένεμα – ανάμειξη κι αντικατάσταση)
• Τριπλό σύστημα (νερό, αέρας & ένεμα – ανάμειξη κι αντικατάσταση)

Υποθεμελιώσεις

Οι υποθεμελιώσεις εφαρμόζονται με μεγάλη αποτελεσματικότητα σε ένα ευρύ φάσμα κατασκευών όπως: διατηρητέα κτήρια με ενδεχόμενη αλλαγή χρήσης, μνημεία, εργασίες προστασίας κατασκευών από παρακείμενες εκσκαφές, προσθήκη υπογείων, κ.λπ. Επίσης, χρησιμοποιούνται στην αντιμετώπιση αστοχιών, που μπορεί να οφείλονται σε ανεπαρκή σχεδιασμό ή σε αλλαγή των γεωτεχνικών συνθηκών.

Στις τεχνικές υποθεμελιώσεων περιλαμβάνονται:
• Κατασκευή πασσάλων / μικροπασσάλων
• Εδαφοπάσσαλοι (Jet Grouting)
• Τσιμεντενέσεις σταθεροποίησης
• Ενέσεις συμπύκνωσης (Compaction Grouting)
• Ενέσεις με χημικά
• Οριζόντιοι μικροπάσσαλοι (Forepoling)

Προθεμελιώσεις – Ειδικές Κατασκευές “Top Down”

Προθεμελίωση με ειδικούς πασσάλους και αντιστήριξη έργων για ταυτόχρονη κατασκευή ανωδομής και υπογείων (κατασκευή «από πάνω προς τα κάτω»).

Δίνει τη δυνατότητα για ανάπτυξη των εργασιών σε δύο ή και περισσότερα κατασκευαστικά «μέτωπα», με σημαντικά πλεονεκτήματα:
• Ελαχιστοποίηση των οχλήσεων από την κατασκευή των υπόγειων χώρων
• Επιτάχυνση του απαιτούμενου χρόνου της συνολικής κατασκευής
• Επιτάχυνση του χρόνου παράδοσης της ανωδομής
• Αύξηση της απόδοσης της επένδυσης

ΥΠΟΓΕΙΑ ΕΡΓΑ

Οι πρωτοποριακές μέθοδοι και τεχνικές που εφαρμόζει η ΕΔΡΑΣΗ στον τομέα των υπόγειων έργων δίνουν άμεσες κι αποτελεσματικές λύσεις ακόμη και στις πιο σύνθετες κατασκευές, στις οποίες περιλαμβάνονται: σήραγγες (οδικές, σιδηροδρομικές, ερευνητικές), υπόγειοι σταθμοί (μετρό, χώροι στάθμευσης), υπόγειοι χώροι αποθήκευσης ή λειτουργίας ειδικών εγκαταστάσεων, φρέατα (προσπέλασης, μεταφοράς, επικοινωνίας, αντλήσεων, κ.ά.).

Βασισμένη στην εμπειρία και το σύγχρονο μηχανολογικό της εξοπλισμό (εκσκαφείς σηράγγων, roadheaders, φορτωτές και φορτηγά υπογείων, φορεία διατρήσεων και ηλώσεων, κ.λπ.), η ΕΔΡΑΣΗ καλύπτει ένα ευρύ φάσμα διανοίξεων, με διατομές από 5m2 έως 100m2.

Υπόγεια Έργα

  • Σήραγγες

  • Συστήματα Εκσκαφής Μικροσηράγγων με Προώθηση (Pipe Jacking)

Σήραγγες

• Σήραγγες
• Φρέατα μεγάλης διαμέτρου (Shafts)
• Προετοιμασία μετώπου σηράγγων και υπόγειων έργων
• Προενίσχυση οροφής σήραγγας (Forepoling)
• Υπόγειες διαβάσεις σε υφιστάμενα οδικά ή σιδηροδρομικά δίκτυα
• Εκτοξευόμενο σκυρόδεμα (Gunite & Shotcrete)

Συστήματα Εκσκαφής Μικροσηράγγων με Προώθηση (Pipe Jacking)

Καινοτομική μέθοδος εκσκαφής μικροσηράγγων με υδραυλική προώθηση σωλήνων. Ιδανική για την κατασκευή αγωγών όμβριων υδάτων, αποβλήτων και φυσικού αερίου, καθώς και για την κατασκευή καλωδιοδρόμων. Οι τεχνικές εφαρμογής περιλαμβάνουν:

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ PIPE JACKING

Μεταλλικοί Σωλήνες:
• Διάμετρος Φεσ. 1000 έως Φεσ. 2000mm

Προκατασκευασμένοι Σωλήνες:                                                                    
• Διάμετρος Φεσ. 900 / Φεξ. 1190mm
• Διάμετρος Φεσ. 1000 / Φεξ. 1280mm
• Διάμετρος Φεσ. 1200 / Φεξ. 1490mm
• Διάμετρος Φεσ. 1400 / Φεξ. 1720mm
• Διάμετρος Φεσ. 1800 / Φεξ. 2200mm
• Διάμετρος Φεσ. 2500 / Φεξ. 3000mm

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ                                                                
• Διάμετρος μεταλλικού σωλήνα Φεξ. 200 / 400 / 600 / 800mm